Vedtægter online

VEDTÆGTER FOR HERSLEV RIDEKLUB

Herslev Rideklub (HERR) er en forening, der drives på frivillig basis af klubbens medlemmer og/eller deres pårørende. Klubben er organiseret med en bestyrelse og tilhørende underudvalg herunder sportsudvalget og juniorudvalget.


§1 Klubbens navn og hjemsted


Klubbens navn:Herslev Rideklub

Forkortelse:HERR

Hjemsted:Fredericia Kommune

Klubbens stiftelsesdato:01.11.1977§2 Formål


Klubbens formål er:


•at fremme interessen for ridesporten og samle medlemmerne til udøvelse af denne idræt, samt oplære navnlig ungdommen i alt vedrørende hestens brug og pleje. Dette formål søges nået ved på bredest mulige grundlag af afholde aktiviteter af forskellig art udover egentlig konkurrencesport.

•at samle medlemmerne omkring interessen for ridesport i et gensidigt forpligtende fællesskab båret af demokratiske principper, frivillighed og åbenhed.
§3 Klubben tilknytningsforhold


Klubben er medlem af SIF, Dansk Rideforbund under Danmarks Idrætsforbund, hvorfor klubben og hvert enkelt medlem er forpligtet til at rette sig efter de to nævnte forbunds reglement og bestemmelser, herunder de pågældende forbund fastsatte voldgiftsbestemmelser.


§4 Indmeldelse / Medlemmer


I klubben kan optages puslinge- junior og seniormedlemmer. Medlemmer optages som Puslinge til og med det år de fylder 6 år. Juniormedlemmer til og med det år, de fylder 18 år.


Puslinge og Juniormedlemmer er ikke valgbare til bestyrelsen. Alle medlemmer, der er fyldt 14 år har stemmeret til de under §8 nævnte forhold, jf. Endvidere §15 om juniorudvalg.


Medlemskab er gældende fra den dato, skriftlig bekræftelse foreligger, men deltagelse i arrangementer kan først finde sted, når kontingentet er betalt.


Søges der medlemskab og har man restancer fra tidligere medlemskab i HERR, skal disse betales, inden medlemskab kan opnås.


§4.a.


Når indmeldelse er sket har medlemmet de rettigheder og pligter som er angivet i vedtægterne.


Klubbens bestyrelse kan bemyndige et bestyrelsesmedlem til at meddele bekræftelse på indmeldelse.


Alle som benytter de af klubben lejede faciliteter, skal være medlem af klubben,


Elevryttere skal have adgang til 1prøvetime forinden medlemsskab kræves.


Æresmedlemmer kan udnævnes af klubben, når bestyrelsen fremsætter forslag herom på generalforsamlingen og det vedtages af denne. Der må ingen diskussion finde sted om forslaget.


Æresmedlemmer betaler ikke kontingent, har stemmeret på generalforsamlingen og er valgbare til bestyrelsen.


§5 Udmeldelse af klubben


Udmeldelse skal ske skriftligt til bestyrelsen med mindst 1 måneds varsel til den 1. februar.


§6 Regnskabsår


Klubbens regnskabsår går fra 01.01 – 31.12. Genpart af driftsregnskab og status kan forud for generalforsamlingen rekvireres af medlemmerne.


§7 Kontingent


§7.a


Medlemskontingent for næstfølgende år (01.02. – 31.01) fastsættes af bestyrelsen for 1 år ad gangen og forelægges på den ordinære generalforsamling til endelig godkendelse. Ved kontingentfastsættelse skelnes mellem puslinge-, junior- og seniormedlemmer.


Kontingent opkræves årsvis forud pr. 1. februar. Udover selve klubkontingent opkræves kontingent til de under §3 nævnte forbund eller organisationer.


§7.b


Forfaldent kontingent skal betales uanset ophør af medlemsrettigheder.


Bestyrelsen kan slette et medlem som ikke har betalt kontingent rettidigt, og som heller ikke har betalt senest 2 måneder efter forfaldsdato. Herefter kan klubbens faciliteter ikke benyttes (ref. §4a).


Bestyrelsen er bemyndiget til at ændre på alle øvrige kontingentsatser, men med ansvar overfor generalforsamlingen.


Æresmedlemmer betaler ikke kontingent (Se §4).


§8 Stemmeret


Stemmeberettiget på generalforsamlingen er kun de medlemmer, der er fyldt 14 år og som rettidigt har indbetalt kontingent for det pågældende år og ikke har restancer og som samtidig har været medlem af klubben mindst 30 dage forud for varslet generalforsamling.§9 Generalforsamling


§9.a


Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed og indkaldes af bestyrelsen. Generalforsamlingen afholdes inden 30. januar.


Tiden og stedet for generalforsamlingen skal tillige med dagsorden varsles med 4 ugers. Oplysninger om hvilke bestyrelsesmedlemmer der er på valg og de fremsendte til og af bestyrelsen fremsatte forslag meddeles skriftligt til medlemmerne med mindst 7 dages varsel. 


Til at lede generalforsamlingen vælges en dirigent.


Den ordinære generalforsamling har følgende dagsorden:


1.Valg af dirigent

2.Beretning fra formanden (bestyrelsen)

3.Beretning fra juniorudvalget

4.Beretning fra sportsudvalget

5.Fremlæggelse af de kontrollerede regnskaber (kassererens beretning)

6.Behandling af indkomne forslag og fastsættelse af kontingent

7.Valg af bestyrelsesmedlemmer jfr. § 12 formand og kasserer vælges af generalforsamlingen

8.Valg af juniorudvalg jfr. § 15

9.Valg af sportsudvalg jfr. § 14

10.Valg af 2 revisorer samt 1 revisorsuppleant jfr. § 16

11.Eventuelt


Forslag fra medlemmerne skal for at kunne behandles på generalforsamlingen være formanden i hænde senest 31. december. De fra medlemmerne eller bestyrelsen fremkomne forslag skal ophænges i rytterstuen senest 7 dage før generalforsamlingen.


Stemmeafgivning foregår ved håndsoprækning, med mindre bestyrelsen eller mindst 2 medlemmer kræver skriftlig afstemning.


Fraværende medlemmer kan stemme ved fuldmagt som gives til et medlem i klubben.


Juniormedlemmernes stemmeret er nærmere fastsat i §8.


Måtte der ved afstemningen være stemmelighed, er forslaget forkastet.


§10 Ekstraordinær generalforsamling


Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen, når denne anser det for nødvendigt, eller når mindst 25% af de stemmeberettigede medlemmer indgiver skriftlig begæring herom med angivelse af dagsorden. Der regnes med det seneste opgivne medlemstal til DRF ved beregningen. I sidste tilfælde skal den ekstraordinære generalforsamling finde sted senest 1 måned efter begæringens modtagelse.


Ekstraordinær generalforsamling indkaldes skriftligt med mindst 14 dages varsel.


§11 Ledelse af generalforsamling


Generalforsamlingen vælger sin dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen, til at lede forhandlingerne.


De af dirigenten trufne afgørelser skal på forlangende af mindst 7 stemmeberettigede medlemmer sættes under afstemning.


Generalforsamlingens beslutninger træffes med simpelt stemmeflertal. (Iagttag dog særbestemmelser i §18 og §19).


Dirigenten bestemmer afstemningsmåden. Dog skal på begæring af mindst 2 stemmeberettigede medlemmer, afstemning og valg ske skriftligt, ligesom al afstemning om eksklusion skal ske skriftligt.


Generalforsamlingens beslutninger indføres i en protokol, hvori også et referat af forhandlingerne optages i det omfang, som dirigenten bestemmer. Protokollen underskrives af dirigenten.


§12 Bestyrelsen


Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold.


Bestyrelsen består af 5 medlemmer, der alle vælges på generalforsamling for 2 år ad gangen. Tillige vælges 2 -3 bestyrelsessuppleanter på generalforsamling for 1 år ad gangen. Der afgår hvert år henholdsvis 2 eller 3 bestyrelsesmedlemmer. Genvalg kan finde sted.


§12.a


Ejer samt dennes ægtefælle /samlever af klubbens faciliteter og ansatte i klubben kan ikke indvælges i bestyrelsen.


Formand og kasserer vælges direkte ved generalforsamlingen, men er ikke på valg samtidigt. Formanden er på valg i ulige årstal og kassereren er på valg i lige årstal.


Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand og sekretær.


Endvidere udpeges minimum et medlem til sportsudvalget. Et bestyrelsesmedlem udpeges som formand for juniorudvalget i §15.


Ved indtrædende vakance kan bestyrelsen supplere sig med nye medlemmer (bestyrelsessuppleanter) i stedet for de fratrædende og gældende for de fratrædendes funktionstid.


Bestyrelsen sammentræder på et forlangende af et bestyrelsesmedlem – dog minimum 4 gange/år.


Alle bestyrelsesbeslutninger tages på simpel majoritet. Står stemmerne lige er formandens stemme afgørende og i dennes forfald næstformandens. For at en gyldig bestyrelsesbeslutning kan tages, må mindst 3 af bestyrelsesmedlemmerne være til stede og deltage i afstemningen. Næstformanden træder i formandens forfald i dennes sted.


Der skrives referat af bestyrelsesmøderne. Referatet oplæses og godkendes på næstfølgende bestyrelsesmøde.


§13 Bestyrelsesbeføjelser


Bestyrelsen disponerer over klubbens midler til klubbens formål og træffer alle beslutninger vedr. Dens virksomhed og varetager dens tarv på bedste måde.

§13.a


Prokura med meddeles to i bestyrelsen f.eks. formand/næstformand – kasserer, der er bemyndiget til at underskrive de dokumenter om køb, salg og anden afhændelse samt pantsætning, som er følge af generalforsamlingsbeslutninger.


De to personer der tegner foreningen, må ikke have tætte familiemæssige relationer.


I tilfælde som ikke er forudsete eller omtalte i disse vedtægter er bestyrelsen berettiget til at træffe den foreløbige afgørelse under en generalforsamlings senere sanktion eller forkastelse.


§13.b


Klubbens medlemmer og dens bestyrelse hæfter ikke personligt for klubbens gæld eller andre forpligtigelser, for hvilke alene klubben hæfter med den respektive formue. Klubbens medlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtigelse over klubben udover kontingentbetaling, facilitetskort og betaling for aftalt rideundervisning. Klubbens medlemmer har ikke krav på nogen del af klubbens formue eller udbytte af nogen art.


§14 Sportsudvalget


Sportsudvalget består af 7 medlemmer, som vælges på generalforsamlingen, heraf skal 4 være seniormedlemmer, 1 medlem vælges fra bestyrelsen jfr. §12, medens juniorudvalget fra sin midte udpeger 2 medlemmer jfr. §15.


Medlemmerne afgår hvert år ved den ordinære generalforsamling. Genvalg kan finde sted.


Udvalget vælger selv sin ledelse og arbejdsform. Forinden udvalgets planer realiseres, skal der forelægges bestyrelsen endelig godkendelse.


Sportsudvalgets arbejdsopgaver fastsættes af bestyrelsen i en nærmere instruks.


§15 Juniorudvalget


På den ordinære generalforsamling vælges der af og blandt juniormedlemmerne at juniorudvalg jfr. §4 bestående af minimum 4 medlemmer jfr. §9.


Medlemmerne afgår hvert år ved den ordinære generalforsamling. Genvalg kan finde sted.


Udover de 4 valgte medlemmer er et bestyrelsesmedlem tillige formand for Juniorudvalget jfr. §12. Juniorudvalget har til opgave at varetage juniormedlemmernes interesser og fremkomme med forslag til bestyrelsen og de øvrige udvalg til sikring af klubbens formål jfr. §2.


Juniorudvalget fastsætter selv sin forretningsorden.§16 Revisor


Regnskabet forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse efter revision af en på den ordinære generalforsamling, for 1 år ad gangen, valgte revisorer og revisorsuppleant.


Det reviderede regnskab skal foreligge senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse og kan rekvireres af klubbens medlemmer.


§17 Karantæne/udelukkelse


§17.a


Bestyrelsen kan meddele karantæne af nærmere fastsat omfang, dog max. 2 måneder, til et medlem, der gør sig skyldig i usportslig optræden, eller på anden måde opfører sig til skade for klubben. For at denne beslutning skal være gyldig kræves at mere end halvdelen af samtlige bestyrelsesmedlemmer stemmer for karantænen.


Medlemmet skal have adgang til at udtale sig over for bestyrelsen, inden aftemningen finder sted. Denne afgørelse kan indbringes for distriktets forretningsudvalg inden for 8 dage. Forretningsudvalgets afgørelse er inappellabel. Et evt. forretningsudvalgsmedlem fra den pågældende klub er inhabil.


§17.b


I særlige tilfælde kan bestyrelsen indstille til generalforsamlingen, at et medlem udelukkes fra klubben i et nærmere angivet tidsrum over 2 måneder. På generalforsamling afgøres sagen ved skriftlig afstemning, og for vedtagelsen kræves et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer (blanke stemmer tæller som afgivne). Medlemmet har krav på at være til stede og forsvare sig. Generalforsamlingens bestemmelse om udelukkelse kan af medlemmet indbringes for Dansk Rideforbunds Appeludvalg inden 4 uger.


I det §17.b omhandlende tilfælde kan generalforsamlingen ligeledes ved en skriftlig afstemning,  og med et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer afgøre, at sagen via hovedbestyrelsen indbringes for Dansk Rideforbunds Appeludvalg til afgørelse af, om der tillige skal ske en udelukkelse fra andre rideklubber eller evt. indstilles til Danmarks Idrætsforbund, at vedkommende udelukkes fra andre specialforbund under Danmarks Idrætsforbund (eksklusion).


Der betales fuldt kontingent i karantæneperioden og medlemmet må ikke deltage i klubbens aktiviteter. Karantænen kan medføre bortvisning fra klubbens område. For §17a og §17b gælder at kontingent for indeværende periode skal betales.


§18 Lovændringer


Til forandring af lovene kræves en majoritet på 2/3 af de afgivne stemmer ved en generalforsamling. Enhver ændring af lovene skal indberettes til Dansk Rideforbund til godkendelse.


§19 Klubbens ophævelse


Klubbens opløsning kan kun finde sted, når beslutning herom vedtages på 2 efter hinanden med mindst 14 dages mellemrum afholdte generalforsamlinger.


Ved den første af disse generalforsamlinger skal beslutningen om opløsning vedtages med mindst ¾ af de afgivne stemmer. Ved den anden generalforsamling kan opløsning vedtages ved simpelt flertal.


Ved klubbens eventuelle opløsning, skal klubbens midler, såvel kontante, bankbeholdninger, giroindeståender eller andre likvide midler, tillige med at fremkomne midler ved realisation i første omgang anvendes til dækning af eventuelle gældsposter. Midlerne kan eventuelt deponeres i 2 år under et 3 mands opsyn, såfremt en ny klub, der kan støttes af SIF, måtte etableres.


Det beløb der måtte være til rådighed derudover, skal tilfalde ridesportslige aktiviteter indenfor distrikt 10.


Opdateret:


01.02.2005September 2011

Godkendt af DRF: oktober 2011

Godkendt af Fredericia kommune: november 2011


Copyright © All Rights Reserved